Privacybeleid

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Het management van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR hecht veel belang aan gegevensbescherming. Het is over het algemeen mogelijk om de internetpagina's van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR te gebruiken zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze internetsite, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over de rechten die zij hebben.

Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

1. definities van termen

De gegevensbeschermingsverklaring van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever werd gebruikt bij het uitvaardigen van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

a) persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) betrokkene
Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking
Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) profilering
Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer zonder aanvullende informatie aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, 

g) Controleur of gegevensbeheerder
Onder "voor de verwerking verantwoordelijke" of "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

(h) Verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(i) ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) derden
Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Onder "toestemming" wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. de naam en het adres van de controleur

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

Bello-Mieze & Co Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR

Bij de Landwehr, 20

48268 Greven

Noordrijn-Westfalen

Telefoon: +4925719929885

e-mail: info@bello-mieze.de

Website: www.bello-mieze.de

 

 

3. cookies

De internetpagina's van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser worden gearchiveerd en opgeslagen op een computersysteem.

Tal van internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een Cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een tekenreeks die kan worden gebruikt om internetpagina's en servers toe te wijzen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

4. verzameling van algemene gegevens en informati

De website van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR verzamelt bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem een aantal algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR en anderzijds met het doel de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf te verhogen, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de internetsite van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden vermeld in het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bovendien worden door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met het doel misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het onderzoek naar strafbare feiten mogelijk te maken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene onder vrijwillige openbaarmaking van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de verstrekte persoonsgegevens tijdens de registratie te allen tijde te wijzigen of volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene, tenzij de wet anders voorschrijft. Een in deze verklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich in te schrijven op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, is te zien aan het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan over het algemeen alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich inschrijft voor de verzending van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres gestuurd dat de betrokkene voor de eerste keer heeft geregistreerd om de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure te ontvangen. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres de ontvangst van de nieuwsbrief als betrokkene heeft geautoriseerd.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen, alsmede de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor de nieuwsbriefdienst, kan te allen tijde worden herroepen. Om de toestemming in te trekken, is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is ook mogelijk om zich op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrief, rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier te informeren.

7. bijhouden van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR bevatten zogenaamde telpixels. Een tracking-pixel is een miniatuurgrafiek die is ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om de opname van logbestanden en de analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Met behulp van de ingesloten pixelcode kan Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgevraagd.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben te allen tijde het recht om de in dit verband ingediende afzonderlijke toestemmingsverklaring in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

8. contactmogelijkheid via de internetpagina

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres) bevat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, wordt de door de betrokkene verstrekte informatie doorgegeven aan

Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen voor de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

10. rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening Giver de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
het bestaan van een recht van rectificatie of verwijdering van de hen betreffende persoonsgegevens of van een recht van bezwaar tegen de verwerking ervan door de voor de verwerking verantwoordelijke
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de gegevensbeschermingsautoriteit en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene
De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens worden ingevuld, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een ander personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

de persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit of artikel 9, lid 2, onder a), van de gegevensbeschermingsautoriteit, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de DPA en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de DPA.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
De verwijdering van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.
Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens wil laten verwijderen door Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR neemt, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens te informeren dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR of een andere medewerker zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die voldoende lang is om de voor de verwerking verantwoordelijke in staat te stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren
De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om te doen gelden, uit te oefenen of zich te verdedigen tegen juridische claims.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de DPA bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de door de voor de verwerking verantwoordelijke opgegeven legitieme redenen zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR opgeslagen persoonsgegevens wenst aan te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of met een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR of een andere medewerker zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd te laten meedelen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de FDPIC het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met de door Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR of een andere medewerker aangewezen gegevensbeschermingsfunctionaris.

g) Recht van bezwaar
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen is toegekend, om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsautoriteit te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van zijn of haar specifieke situatie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene tenietdoen, of de verwerking dient om wettelijke aanspraken te doen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR ten behoeve van directe reclame, zal Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die bij Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 DS-GVO, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de gegevensbeschermingsfunctionaris van Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR of een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn of haar recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de wetgever van de Europese Unie toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, is gebaseerd en dat voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, tenzij het besluit 1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of 2) door het recht van de Unie of het nationale recht waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, is toegestaan en de betrokkene niet gerechtigd is om zijn of haar persoonsgegevens in strijd met dat recht te laten verwerken.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, zal Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden alsook de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren, wat ten minste het recht omvat om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke te bekomen, zijn eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een ander personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om de toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze door de Europese wetgever specifiek zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

12. rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

13. de duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, mits deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14. wettelijke of contractuele bepalingen inzake de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt.

Indien de beslissing (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke partij of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, zal Bello-Mieze & Co. Petra + Jürgen Buschen Tierfutter Online GbR redelijke maatregelen nemen om de rechten en vrijheden alsook de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te vrijwaren, wat ten minste het recht omvat om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke partij te bekomen, om zijn eigen standpunt naar voren te brengen en om de beslissing te betwisten.

Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een ander personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om de toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of met een andere werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

12. rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

13. de duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, mits deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

14. wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens beschikbaar stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de persoon in kwestie persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, moet hij of zij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

15. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de Data Protection Declaration Generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als External Data Protection Officer München, in samenwerking met de advocaat voor het gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.